Algemene voorwaarden

 

Van de Stichting Muziekschool Oost-Gelderland,

 

gevestigd te Doetinchem.

 

De onderstaande tekst geldt vanaf  1 augustus 2013.

 

I. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle aanbiedingen van Stichting Muziekschool Oost-Gelderland (hierna te noemen: de muziekschool), alle aanvaardingen door de muziekschool en alle overeenkomsten met de muziekschool gericht op het verlenen van diensten, bestaande uit het geven van instrumentale lessen, vocale lessen, AMV lessen, danslessen, samenspel en korte cursussen. De wederpartij van de muziekschool wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met: de leerling.
 2. Afwijkende voorwaarden gelden slechts indien de leerling en de muziekschool deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Voor de diensten van de muziekschool bestaande uit het geven van korte cursussen, als in de informatiebrochure beschreven onder het hoofdstuk Korte cursussen, gelden de aanvullende voorwaarden, als opgenomen onder XII.

 

II. Aanmelding

 1. Aanmelding voor lessen geschiedt middels een aanmeldingsformulier.
 2. Aanmelding geldt voor een cursusjaar of voor de duur van het afgenomen lespakket.
 3. Een cursusjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.
 4. Na afloop van een cursusjaar dienen reeds bestaande leerlingen zich voor de lessen van een nieuw cursusjaar aan te melden middels indiening van een heraanmeldingsformulier.
 5. Het (her-)aanmeldingsformulier voor jongeren onder 18 jaar wordt ondertekend door een ouder of verzorger.
 6. Aanmeldingen via de website van de muziekschool gelden als ondertekende aanmelding.
 7. Leden van harmonie- en fanfareverenigingen worden door het bestuur van de vereniging aangemeld, met uitzondering van leden van harmonie- en fanfareverenigingen uit de gemeente Montferland, die zichzelf aanmelden onder vermelding van het verenigingslidmaatschap.
 8. Aangemelde leerlingen krijgen een schriftelijke bevestiging van hun aanmelding.
 9. Aanmeldingsformulieren worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 10. Aanmelding geeft geen garantie op plaatsing.

 

 

 

III. Plaatsing

 1. Aangemelde leerlingen worden door de docent benaderd voor een roosterafspraak en een eerste lesafspraak. Indien docent en leerling overeenstemming bereiken over de lesdag en lestijd, is de plaatsing van de leerling daarmee een feit.
 2. Aangemelde leerlingen die niet kunnen worden geplaatst, komen automatisch op de wachtlijst en ontvangen daarvan schriftelijk bericht. Zij worden geïnformeerd indien plaatsing alsnog mogelijk is.
 3. Plaatsing kan geschieden aan het begin van het cursusjaar en voor zover mogelijk tijdens het cursusjaar.
 4. Plaatsing aan het begin van het cursusjaar verbindt de leerling voor een heel cursusjaar.
 5. Plaatsing tijdens het cursusjaar verbindt de leerling naar rato van het aantal te volgen lessen in dat cursusjaar.
 6. Plaatsing voor een lespakket met een afwijkende lesduur verbindt de leerling voor de looptijd van dat lespakket.

 

IV. Tussentijdse beëindiging

 1. Tussentijdse beëindiging, dan wel opzegging gedurende de looptijd van de overeenkomst is uitgesloten.
 2. In overleg met de directeur van de muziekschool kan, na schriftelijk verzoek daartoe, in uitzonderlijke situaties tussentijdse beëindiging plaatsvinden met teruggave of ontheffing van lesgeld. Het betreft uitsluitend de navolgende situaties:

a. langdurige ziekte van de leerling;

                        b. verhuizing buiten het werkgebied van de muziekschool

                        c. overlijden van de leerling

                        d. overmacht (uitsluitend ter beoordeling van de directeur van de muziekschool)

 1. In alle overige gevallen, niet zijnde de gevallen als genoemd onder IV lid 2,  blijft de leerling bij tussentijdse beëindiging het gehele lesgeld verschuldigd.

 

V. Verzuim van lessen

 1. Bij verzuim van lessen wegens verhindering van de leerling vindt geen restitutie plaats.
 2. Verzuimde lessen worden niet ingehaald.
 3. In geval van ziekte van de leerling of overmacht, leidend tot een verzuim van 4 of meer aaneengesloten lessen, kan de leerling schriftelijk een verzoek om lesgeldvermindering indienen bij de directeur van de muziekschool, die bij uitsluiting op dit verzoek beslist.

 

VI. Uitval van lessen

 1. Bij langdurige ziekte van docenten (langer dan 2 weken) worden de lessen zoveel mogelijk vervangen.
 2. Lessen die wegens aan de muziekschool te wijten omstandigheden (hierna: van schoolwege), komen te vervallen, kunnen niet worden ingehaald. Indien in één cursusjaar meer dan 10% van de lessen van schoolwege komen te vervallen, ontstaat recht op vermindering of restitutie van lesgeld. Zodanige restitutie wordt verleend na afloop van het cursusjaar.
 3. Bovenstaande is ook van toepassing op lespakketten met aaneengesloten lessen (bijvoorbeeld het startpakket of Ten4U pakket)

 

VII. Uitval van lessen en verzuim bij het gebruik van een lessenkaart

 1. Voor leerlingen die met gebruikmaking van een leskaart zijn geplaatst voor 12 individuele instrumentale of vocale lessen, gelden afwijkende voorwaarden voor verzuim en uitval van lessen.
 2. De 12 lessen worden in één cursusjaar gevolgd. Het is niet mogelijk lessen mee te nemen naar een volgend cursusjaar.
 3. Bij verhindering van de leerling dient de afmelding minimaal 24 uur van tevoren te geschieden. Bij afmelding minder dan 24 uur van te voren wordt de les als gegeven beschouwd en in rekening gebracht.
 4. Van schoolwege uitgevallen lessen worden op latere datum in het cursusjaar ingehaald, eventueel door een andere docent.
 5. Indien van schoolwege uitgevallen lessen niet kunnen worden ingehaald wordt het lesgeld naar rato gerestitueerd.  

 

 VIII. Betaling

 1. Lesgeldnota's dienen geheel te worden voldaan voor de op de nota vermelde vervaldatum.
 2. Betaling in termijnen (maximaal 10) is uitsluitend mogelijk door middel van een automatische incasso.
 3. Indien een leerling later in het cursusjaar wordt geplaatst, past de muziekschool het verschuldigde lesgeld en het aantal termijnen naar evenredigheid aan.
 4. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting wordt de gehele vordering ineens opeisbaar, en komen wettelijke rente en invorderingskosten voor rekening van de betalingsplichtige.
 5. In financieel bezwaarlijke omstandigheden kan de betalingsplichtige een beroep doen op een aantal - per gemeente verschillende - regelingen voor een bijdrage in het lesgeld. Nadere informatie daartoe kan de betalingsplichtige opvragen bij de gemeente van diens woonplaats.

 

IX. Wijzigingen

De leerling dient adreswijzigingen, wijzigingen van bankgegevens en overige relevante wijzigingen tijdig aan de administratie van de muziekschool door te geven.

 

 

X. Tarieven

De cursustarieven voor het nieuwe cursusjaar worden jaarlijks vastgesteld en schriftelijk medegedeeld aan de leerlingen, dan wel hun ouders of verzorgers, gelijktijdig met het heraanmeldingsformulier.

 

 

XI. Lesmateriaal

 1. De kosten van lesmateriaal (instrumenten en toebehoren) zijn voor rekening van de leerling.
 2. Leerlingen kunnen bepaalde instrumenten van de muziekschool huren.
 3. Gehuurde instrumenten blijven eigendom van de school, tenzij partijen daarover nadere afspraken maken.
 4. Verhuur van muziekinstrumenten door de muziekschool geschiedt op basis van een verhuurovereenkomst en daarop van toepassing zijnde verhuurvoorwaarden.
 5. De leerling is aansprakelijk voor schade die door oneigenlijk gebruik tijdens de huurtermijn optreedt aan het door de leerling gehuurde muziekinstrument allgokkasten.nl. Het is aan de directie van de muziekschool te bepalen of de schade het gevolg is van oneigenlijk gebruik van het muziekinstrument.

 

XII. Afwijkende bepalingen Korte cursussen

 1. Aanmelding voor korte cursussen gebeurt middels een aanmeldingsformulier Korte cursussen
 2. Korte cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende deelname. 
 3. Bij voldoende deelname ontvangt de leerling schriftelijk bericht van plaatsing, uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus. 
 4. Plaatsing geldt voor de gehele cursusperiode. 
 5. Tussentijdse plaatsing is in overleg mogelijk. 
 6. Annulering of tussentijdse beëindiging van een cursus dient schriftelijk aan de administratie te worden gemeld. 
 7. Bij annulering of afmelding na aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.  
 8. Het tussentijds beëindigen met teruggave of ontheffing van cursusgeld is alleen mogelijk in situaties van langdurige ziekte, overlijden of verhuizing van de leerling buiten het werkgebied van de school, dan wel andere situaties van overmacht die uitsluitend ter beoordeling van de directeur zijn. 
 9. Van schoolwege uitgevallen lessen worden op een latere datum in het cursusjaar ingehaald, eventueel door een andere docent. 
 10. Indien meer dan 10% van de lessen van schoolwege komen te vervallen en deze uitgevallen lessen niet kunnen worden ingehaald, wordt het cursusgeld naar rato gerestitueerd, na afloop van de korte cursus. 
 11. Door de leerling verzuimde lessen kunnen niet worden ingehaald.  
 12. Cursusgeldnota's dienen geheel te worden voldaan vóór de op de nota vermelde vervaldatum.  
 13. Korte cursussen kunnen in maximaal 2 termijnen betaald worden, doch betaling in termijnen is alleen mogelijk door middel van een automatische incasso, waarbij de muziekschool via het aanmeldingsformulier Korte cursussen wordt gemachtigd het lesgeld automatisch te incasseren, totdat de betalingsplichtige de machtiging intrekt. 
 14. Bij niet tijdige betaling komen de wettelijke rente en invorderingskosten voor rekening van de betalingsplichtige. 

 

XIII. Publiciteit

De muziekschool gebruikt beeldmateriaal van leerlingen voor publicitaire doeleinden. Door deelname aan activiteiten van de muziekschool, in de breedste zin van het woord, geeft de leerling automatisch aan geen bezwaar te hebben tegen gebruik door de muziekschool van tijdens deze activiteiten van de leerling gemaakt beeldmateriaal bestemd voor publiciteit, tenzij de leerling uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aangegeven daartegen bezwaar te maken. 

 

XIV. Recht van de muziekschool

 1. De directie van de muziekschool kan besluiten een leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen, in ieder geval bij niet tijdige betaling van het lesgeld of bij wangedrag. Het ontzeggen van de toegang tot de lessen laat onverlet de verplichting tot betaling van het cursusgeld.
 2. Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de in de brochure en op de website van de muziekschool vermelde informatie (zoals namen van docenten, tijden, e.d.).
 3. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.

 

XV. Aansprakelijkheid

De muziekschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten waarmee leerlingen te maken krijgen vanwege een ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin wettelijke aansprakelijkheid van de muziekschool is vastgesteld.

 

XVI. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsverhoudingen tussen de muziekschool en de leerling is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van het Arrondissement Zutphen. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling te beslechten.

 

OVER PRIVACY

Iedere dag zetten we ons in om door onze expertise op het gebied van muziek, dans en musical en in samenwerking met anderen een bijdrage te leveren aan de culturele ontwikkeling van de inwoners in ons werkgebied. Daar hebben we in sommige gevallen informatie voor nodig. Wanneer je persoonsgegevens met ons deelt gaan we hier zorgvuldig mee om.
Hieronder vind je onze privacy principes en wat je in ieder geval moet weten over wat we met je gegevens doen.

WIE IS ER VERANTWOORDELIJK VOOR JE GEGEVENS? 
De directeur-bestuurder van Muziekschool Oost-Gelderland is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens.

OP WELKE RECHTSGRONDEN VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS?
Wij verwerken jouw gegevens omdat:
• Wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met jou, ofwel
• We daartoe wettelijk verplicht zijn,
• Wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben, 
• Wij van jou (of van je ouders) toestemming hebben om de gegevens te verwerken.

GEGEVENS VERZAMELEN
De manier waarop wij met je gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wet AVG.
• Wij verzamelen gegevens om onze activiteiten nog beter op jouw wensen af te stemmen, en zodra we dat doen, zijn we hier altijd duidelijk over.
• We zijn open en eerlijk over de gegevens die we van je verzamelen, en waarom we dit doen.
• We wisselen je gegevens alleen met derde partijen uit als dit noodzakelijk is.

WELKE GEGEVENS VERZAMELT MUZIEKSCHOOL OOST-GELDERLAND VAN JOU?
Als je gebruik maakt van onze diensten verzamelen we onder andere je naam, adres en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer  (ook wel: NAW-gegevens) wanneer dit relevant is voor de betreffende dienst; 
• Jouw profiel kan daarnaast ook informatie over de ontwikkelgeschiedenis bevatten, zoals bijvoorbeeld vorderingen bij muzieklessen. 
• Als je een website van Muziekschool Oost-Gelderland bezoekt, plaatsen wij tracking cookies op het apparaat waarmee je ons hebt bezocht (mobiel, tablet of desktop). 

OPBOUWEN VAN GEGEVENS 
Als je gebruik maakt van onze producten en diensten of deelneemt aan evenementen/activiteiten, dan bewaren we jouw gegevens tot twee jaar na afronding van deze activiteiten of diensten. 

KOPPELEN GEGEVENS EVENEMENT OF ACTIE 
Als je meedoet met een (betaald) evenement of actie, dan koppelen we de gegevens die je hiervoor opgeeft aan onze database.

MARKETINGONDERZOEK
Bij Muziekschool Oost-Gelderland zijn we altijd op zoek naar manieren om de dienstverlening voor onze klanten te verbeteren. Zo vragen wij om Muziekschool Oost-Gelderland te beoordelen met bijvoorbeeld vragenlijsten die wij aanbieden.
Deze ingevulde vragenlijsten kunnen niet worden herleid naar individuele cliënten, tenzij je zelf toestemming geeft met het invullen van je e-mailadres om contact met je op te nemen. Deze contactgegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard.

JOUW MENING TELT
Om je een optimale dienstverlening te kunnen bieden, is het van belang om te weten wat jouw wensen zijn. Daarom voeren we regelmatig onderzoek uit. Je wordt hiervoor door ons online (e-mail, social media, nieuwsbrief) of fysiek in onze vestigingen benaderd. De uitkomsten van onderzoek zijn anoniem en niet terug te leiden naar jou persoonlijk, behalve als jij daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

COOKIES
Muziekschool Oost-Gelderland maakt op haar websites gebruik van cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies”, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.
Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Op die manier kunnen we ook onze websites beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website. Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. 
Je kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per soort internetbrowser en apparaat. Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen, zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren.
Muziekschool Oost-Gelderland maakt gebruik van een Facebookpixel om het gedrag op de website van bezoekers naar aanleiding van Facebookcampagnes te analyseren. Je kunt zelf in Facebook het wel of niet ontvangen van advertenties aan of uitzetten. 

DEELNEMEN AAN EEN ACTIVITEIT OF EVENEMENT
Regelmatig vinden er in of rond Muziekschool Oost-Gelderland activiteiten of evenementen plaats zoals presentaties, voorstellingen, concerten of workshops. Organisatorisch is het voor ons dan van belang om te weten wie er deelnemen. Bovendien kunnen we je zo informeren.
Daarnaast is het voor ons ook interessant om te weten wat het resultaat is van een activiteit. Bij deelname aan een activiteit of evenement bewaren wij gegevens van je zoals naam, adres en woonplaats, geboortedatum, beoordeling activiteit et cetera. Deze gegevens bewaren wij twee jaar lang.

SOCIAL MEDIA
Muziekschool Oost-Gelderland maakt gebruik van social media om je op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen en activiteiten. Je kan ons volgen op Facebook, YouTube en Instagram. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Muziekschool Oost-Gelderland verbonden. Je gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform.
Als je via social media een vraag aan ons stelt, dan gebruiken we dat bericht en je accountnaam, zodat we op je bericht kunnen reageren.

ADVERTENTIE OP SOCIAL MEDIA
Muziekschool Oost-Gelderland maakt gebruikt van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. We tonen de advertenties op basis van de gegevens die het social media platform met jouw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat je ons volgt, geïnteresseerd bent in ons aanbod of dat je in een bepaalde regio woont. Welke gegevens social media platforms van jou verzamelen, heeft Muziekschool Oost-Gelderland geen invloed op. Dit staat in de voorwaarden van het social media platform vermeld en is vaak ook te beheren in de instellingen van jouw social media profiel.

BEELDMATERIAAL
Onze gebouwen zijn openbaar. Het kan dus zijn dat er foto en video opnames gemaakt worden. Vanwege het openbare karakter van het gebouw hoeft er vooraf geen toestemming gevraagd te worden aan bezoekers van onze gebouwen. 
Ook benaderen we je soms om te vragen of we een foto en of video van jou mogen gebruiken voor promotionele doeleinden. Zonder jouw toestemming gebruiken we geen foto’s of filmopnamen van jou in besloten activiteiten, zoals bijvoorbeeld in een les.
We plaatsen embedded video’s van YouTube, vimeo en andere aanbieders op onze websites en social media. Hiervoor gelden de privacy regels van deze platformen.

MET WELKE EXTERNE PARTIJEN DELEN WE JE GEGEVENS?
In een aantal gevallen verstrekken we (waar nodig) je gegevens aan externe dienstverleners. We zullen je gegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen. Zoals gezegd werken we in sommige gevallen samen met externe dienstverleners. Zij mogen je gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten. Jouw gegevens mogen ze niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Het kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.
We delen je gegevens met dienstverleners om je de nieuwsbrief te kunnen sturen. We werken met partijen die voldoen aan de AVG wetgeving. Wanneer je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kun je je hiervoor via de knop uitschrijven verwijderen uit de verzendlijst.
Om onze websites te optimaliseren en te zorgen voor een optimale klantbeleving maken we gebruik van Google Analytics. Op basis van deze gegevens maken wij aanpassingen aan onze websites.

WAAR WORDEN JE GEGEVENS OPGESLAGEN?
Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om je privacy te waarborgen, zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Op onze websites kunnen links naar websites van onze partners voorkomen. Als je daarop klikt, wordt de website van die partner geopend. Zodra je op de website van een van onze partners bent, is het privacy beleid van die partner van toepassing.

WAT MOET JE MET ’NEP-BERICHTEN’? 
Om zogenaamde ‘phishing-acties’ tegen te gaan en mogelijk te voorkomen adviseren wij het volgende:
• Wij raden je aan om altijd de afzender van de e-mail te checken. Officiële e-mails van Muziekschool Oost-Gelderland kan je herkennen aan de afzender met het mailadres @muziekschoolog.nl
• Muziekschool Oost-Gelderland gebruikt geen sms of WhatsApp voor winacties, maar stuurt enkel een e-mail om lessen af te zeggen bij ziekte van docenten wanneer het telefonisch niet is gelukt.
• Twijfel je over de echtheid van een e-mail of (win)actie van Muziekschool Oost-Gelderland, neem dan contact met ons op. Op veiliginternetten.nl vind je meer informatie over wat je kan doen en laten om veilig te internetten.

JE GEGEVENS WIJZIGEN OF WISSEN 
Als je graag wilt weten welke gegevens we van je hebben, kan je dat aan ons vragen. Mochten bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunnen we deze voor je wijzigen.
Ook kan je ons vragen je gegevens te wissen en om deze niet meer te gebruiken. Als je eerder toestemming hebt gegeven, kan je deze weer intrekken. Wel mogen we (als dat nodig mocht zijn) de gegevens bewaren waarvoor je al toestemming had gegeven. 
Sommige gegevens kan je van ons meekrijgen in een gebruikelijk format. Dat geldt voor elektronische gegevens die je zelf aan ons hebt doorgegeven, gegevens die je bij ons hebt aangemaakt en gegevens die we gebruikt hebben voor een overeenkomst die we met je zijn aangegaan of waarvoor je toestemming hebt gegeven.
In sommige gevallen mogen we je verzoek weigeren, bijvoorbeeld als je ons vraagt je gegevens te wissen, maar we die nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoor je dat zo snel mogelijk van ons.

HEB JE VRAGEN OF KLACHTEN? 
Heb je vragen over je gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kan je contact opnemen met onze Privacy Officer door een brief te sturen naar:

Muziekschool Oost-Gelderland
T.a.v. Privacy Officer
Bizetlaan 1
7002 LV Doetinchem
info@muziekschoolog.nl 

Dit privacy statement is een document dat steeds wordt bijgesteld vanwege veranderende wetgeving en ontwikkelingen.
Huidige versie: 29 mei 2018

 

 

 

 

 

 

Nujij.nl