Algemene voorwaarden

van Amphion Muziekschool,

gevestigd te Doetinchem.

De onderstaande tekst geldt vanaf 1 augustus 2020.

I. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle aanbiedingen van Amphion Muziekschool (hierna te noemen: de muziekschool), alle aanvaardingen door de muziekschool en alle overeenkomsten met de muziekschool gericht op het verlenen van diensten, bestaande uit het geven van instrumentale lessen, vocale lessen, lessen MuziekStart!, Musicallessen, samenspel en korte cursussen. De wederpartij van de muziekschool wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met: de leerling.
 2. Afwijkende voorwaarden gelden slechts indien de leerling en de muziekschool deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Voor de diensten van de muziekschool bestaande uit het geven van korte cursussen, als in de informatiebrochure beschreven onder het hoofdstuk Korte cursussen, gelden de aanvullende voorwaarden, als opgenomen onder XII.

II. Aanmelding

 1. Aanmelding voor lessen geschiedt middels een aanmeldingsformulier.
 2. Aanmelding geldt voor een cursusjaar of voor de duur van het afgenomen lespakket.
 3. Een cursusjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.
 4. Na afloop van een cursusjaar volgt een stilzwijgende verlenging met een opzegtermijn van 1 maand.
 5. Aanmeldingen via de website van de muziekschool gelden als ondertekende aanmelding.
 6. Leden van harmonie- en fanfareverenigingen worden door het bestuur van de vereniging aangemeld, met uitzondering van leden van harmonie- en fanfareverenigingen uit de gemeente Montferland, die zichzelf aanmelden onder vermelding van het verenigingslidmaatschap.
 7. Aangemelde leerlingen krijgen een schriftelijke bevestiging van hun aanmelding.
 8. Aanmeldingsformulieren worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 9. Aanmelding geeft geen garantie op plaatsing.

III. Plaatsing

 1. Aangemelde leerlingen worden door de docent benaderd voor een roosterafspraak en een eerste lesafspraak. Indien docent en leerling overeenstemming bereiken over de lesdag en lestijd, is de plaatsing van de leerling daarmee een feit.
 2. Aangemelde leerlingen die niet kunnen worden geplaatst, komen automatisch op de wachtlijst en ontvangen daarvan schriftelijk bericht. Zij worden geïnformeerd indien plaatsing alsnog mogelijk is.
 3. Plaatsing kan geschieden aan het begin van het cursusjaar en voor zover mogelijk tijdens het cursusjaar.
 4. Plaatsing aan het begin van het cursusjaar verbindt de leerling voor een heel cursusjaar.
 5. Plaatsing tijdens het cursusjaar verbindt de leerling naar rato van het aantal te volgen lessen in dat cursusjaar.
 6. Plaatsing voor een lespakket met een afwijkende lesduur verbindt de leerling voor de looptijd van dat lespakket.

IV. Tussentijdse beëindiging betreffende de in het lopende schooljaar ingeschreven leerling

 1. Tussentijdse beëindiging, dan wel opzegging gedurende de looptijd van de overeenkomst is uitgesloten.
 2. In overleg met de directeur Muziek kan, na schriftelijk verzoek daartoe, in uitzonderlijke situaties tussentijdse beëindiging plaatsvinden met teruggave of ontheffing van lesgeld. Het betreft uitsluitend de navolgende situaties:

a. langdurige ziekte van de leerling;

b. verhuizing buiten het werkgebied van de muziekschool

c. overlijden van de leerling

d. overmacht (uitsluitend ter beoordeling van de directeur Muziek)

3. In alle overige gevallen, niet zijnde de gevallen als genoemd onder IV lid 2, blijft de

leerling bij tussentijdse beëindiging het gehele lesgeld verschuldigd.

4. MuziekStart! en Musical kennen een kostenlose annulering binnen 6 weken na aanvang

van de eerst genoten les. U bent over deze periode wel lesgeld verschuldigd.

V. Verzuim van lessen

 1. Bij verzuim van lessen wegens verhindering van de leerling vindt geen restitutie plaats.
 2. Verzuimde lessen worden niet ingehaald.
 3. In geval van ziekte van de leerling of overmacht, leidend tot een verzuim van 4 of meer aaneengesloten lessen, kan de leerling schriftelijk een verzoek om lesgeldvermindering indienen bij de directeur Muziek, die bij uitsluiting op dit verzoek beslist.

VI. Uitval van lessen

 1. Bij langdurige ziekte van docenten (langer dan 2 weken) worden de lessen zoveel mogelijk vervangen.
 2. Lessen die wegens aan de muziekschool te wijten omstandigheden (hierna: van schoolwege), komen te vervallen, kunnen niet worden ingehaald. Indien in één cursusjaar meer dan 10% van de lessen van schoolwege komen te vervallen, ontstaat recht op vermindering of restitutie van lesgeld. Zodanige restitutie wordt verleend na afloop van het cursusjaar.
 3. Bovenstaande is ook van toepassing op lespakketten met aaneengesloten lessen (bijvoorbeeld het startpakket of Ten4U pakket)

VII. Beëindiging van lessen aan het einde van enig schooljaar

 1. Beëindiging van lessen aan het einde van enig schooljaar dient voor 31 juli van het betreffende schooljaar plaats te vinden middels het afmeldingsformulier. Klik hier voor het afmeldingsformulier*. *Het afmeldingsformulier kunt u sturen naar: Amphion Muziekschool t.a.v. de administratie, Bizetlaan 1, 7002 LV Doetinchem.

VIII. Betaling

 1. Lesgeldnota's dienen geheel te worden voldaan voor de op de nota vermelde vervaldatum.
 2. Betaling in termijnen (maximaal 3) is uitsluitend mogelijk door middel van een automatische incasso.
 3. Indien een leerling later in het cursusjaar wordt geplaatst, past de muziekschool het verschuldigde lesgeld en het aantal termijnen naar evenredigheid aan.
 4. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting wordt de gehele vordering ineens opeisbaar, en komen wettelijke rente en invorderingskosten voor rekening van de betalingsplichtige.
 5. In financieel bezwaarlijke omstandigheden kan de betalingsplichtige een beroep doen op een aantal - per gemeente verschillende - regelingen voor een bijdrage in het lesgeld. Nadere informatie daartoe kan de betalingsplichtige opvragen bij de gemeente van diens woonplaats.

IX. Wijzigingen

De leerling dient adreswijzigingen, wijzigingen van bankgegevens en overige relevante wijzigingen tijdig, middels het wijzigingsformulier, aan de administratie van de muziekschool door te geven. Klik hier voor het wijzigingsformulier*. *Het wijzigingsformulier kunt u sturen naar: Amphion Muziekschool t.a.v. de administratie, Bizetlaan 1, 7002 LV Doetinchem.

X. Tarieven

De cursustarieven voor het nieuwe cursusjaar worden jaarlijks vastgesteld. Deze staan uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het nieuwe schooljaar op onze website (zie tarieven).

XI. Lesmateriaal

 1. De kosten van lesmateriaal (instrumenten en toebehoren) zijn voor rekening van de leerling.
 2. Leerlingen kunnen bepaalde instrumenten van de muziekschool huren.
 3. Gehuurde instrumenten blijven eigendom van de school, tenzij partijen daarover nadere afspraken maken.
 4. Verhuur van muziekinstrumenten door de muziekschool geschiedt op basis van een verhuurovereenkomst en daarop van toepassing zijnde verhuurvoorwaarden.
 5. De leerling is aansprakelijk voor schade die door oneigenlijk gebruik tijdens de huurtermijn optreedt aan het door de leerling gehuurde muziekinstrument. Het is aan de directie van de muziekschool te bepalen of de schade het gevolg is van oneigenlijk gebruik van het muziekinstrument.

XII. Afwijkende bepalingen Korte cursussen

 1. Aanmelding voor korte cursussen gebeurt middels een aanmeldingsformulier Korte cursussen
 2. Korte cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende deelname.
 3. Bij voldoende deelname ontvangt de leerling schriftelijk bericht van plaatsing, uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus.
 4. Plaatsing geldt voor de gehele cursusperiode.
 5. Tussentijdse plaatsing is in overleg mogelijk.
 6. Annulering of tussentijdse beëindiging van een cursus dient schriftelijk aan de administratie te worden gemeld.
 7. Bij annulering of afmelding na aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.
 8. Het tussentijds beëindigen met teruggave of ontheffing van cursusgeld is alleen mogelijk in situaties van langdurige ziekte, overlijden of verhuizing van de leerling buiten het werkgebied van de school, dan wel andere situaties van overmacht die uitsluitend ter beoordeling van de directeur zijn.
 9. Van schoolwege uitgevallen lessen worden op een latere datum in het cursusjaar ingehaald, eventueel door een andere docent.
 10. Indien meer dan 10% van de lessen van schoolwege komen te vervallen en deze uitgevallen lessen niet kunnen worden ingehaald, wordt het cursusgeld naar rato gerestitueerd, na afloop van de korte cursus.
 11. Door de leerling verzuimde lessen kunnen niet worden ingehaald.
 12. Cursusgeldnota's dienen geheel te worden voldaan vóór de op de nota vermelde vervaldatum.
 13. Korte cursussen kunnen in maximaal 2 termijnen betaald worden, doch betaling in termijnen is alleen mogelijk door middel van een automatische incasso, waarbij de muziekschool via het aanmeldingsformulier Korte cursussen wordt gemachtigd het lesgeld automatisch te incasseren, totdat de betalingsplichtige de machtiging intrekt.
 14. Bij niet tijdige betaling komen de wettelijke rente en invorderingskosten voor rekening van de betalingsplichtige.

XIII. Publiciteit

De muziekschool gebruikt beeldmateriaal van leerlingen voor publicitaire doeleinden. Door deelname aan activiteiten van de muziekschool, in de breedste zin van het woord, geeft de leerling automatisch aan geen bezwaar te hebben tegen gebruik door de muziekschool van tijdens deze activiteiten van de leerling gemaakt beeldmateriaal bestemd voor publiciteit, tenzij de leerling uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aangegeven daartegen bezwaar te maken.

XIV. Recht van de muziekschool

 1. De directeur Muziek kan besluiten een leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen, in ieder geval bij niet tijdige betaling van het lesgeld of bij wangedrag. Het ontzeggen van de toegang tot de lessen laat onverlet de verplichting tot betaling van het cursusgeld.
 2. Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de in de brochure en op de website van de muziekschool vermelde informatie (zoals namen van docenten, tijden, e.d.).
 3. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directeur Muziek.

XV. Aansprakelijkheid

De muziekschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten waarmee leerlingen te maken krijgen vanwege een ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin wettelijke aansprakelijkheid van de muziekschool is vastgesteld.

XVI. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsverhoudingen tussen de muziekschool en de leerling is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van het Arrondissement Zutphen. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling te beslechten.

Doe mee met Méér Muziek in de Klas!
Afspelen